تفاهم نامه همکاری یا سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

امضا قرارداد تفاهم نامه فرهنگی بین سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و شرکت آدرینا جویان دانش که به امضای جناب آقای عباسی رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و آقای محراب حسین زهی مدیر عامل شرکت آدرینا جویان دانش رسید.