تفاهم نامه همکاری یا سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

امضا قرارداد تفاهم نامه فرهنگی بین سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و شرکت آدرینا جویان دانش در حوزه همکاری فرهنگی و اخذ 42 واحد توزیع یونی بوک